Geschäftsführung + Pädagogische Leitung

Kunstpädagogin M.A. (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)
Kulturmanagerin (Leibniz Universität Hannover)

Seit 2003 in der JKWF

info(at)jkwf.de
petra.vaeth(at)jkwf.de

Tel: 069 7380913
Fax: 069 7391076